Funktioner

Er digitala verktygslåda

 

PLANERING

Den dagliga verksamhetsplaneringen görs utifrån kundernas behov och det är enkelt att göra tillfälliga ändringar för att individanpassa planeringen.

I Mobil Omsorg finns stöd för att matcha medarbetarens kompetenser, delegeringar och schematider med individens behov av kvalitet och kontinuitet.

För medarbetaren innebär detta en jämnare arbetsbelastning och mindres stress.

 
Ikon_aktiviteter_white.png

AKTIVITETER

I Mobil Omsorg för boende finns möjlighet att planera, bemanna och dokumentera alla aktiviteter för de boende så som bingo, sångstunder eller trädgårdsvistelse. När en aktivitet genomförs kan medarbetarna bocka av deltagarna för att sedan följa upp vilka aktiviteter som är populärast och vem som har deltagit vid vilka tillfällen.

Ikon_rapporter_white.png

UPPGIFTER

Det finns även stöd för hantering av alla uppgifter som är kopplade till verksamheten så som inventering, städning, matlagning eller att mäta temperatur i en kyl. Alla uppgifter finns tillgängliga för medarbetaren i mobiltelefonen och inget glöms bort.

 
genomförande_padda_2.png
digitalsignering_mobil_webb.png

GENOMFÖRANDE

Medarbetaren ser planeringen i Mobil Omsorg app i sin mobiltelefon. I appen finns all information om hur och när insatserna ska utföras samt vilka mål som ska uppnås för individen.

Under dagen kan medarbetaren enkelt byta besök med varandra för att lösa de utmaningar som uppstår. Kommunikationen mellan medarbetare sker snabbt och enkelt med hjälp av appens chattfunktion.

 
nfc_icon_darkblue.png

INSATSREGISTRERING

När insatser har utförts hos en kund registrerar medarbetaren det genom att hålla telefonen mot en NFC-tagg som sitter i lägenheten. På så sätt kan alla insatser som utförts eller avböjts enkelt följas upp vid utvärderingar av uppdraget hos kunden.

Även uppgifter som medarbetaren utför kopplade till verksamheten kan registreras så att ansvarig verksamhetschef kan följa upp att och när uppgifter blir utförda och även hur mycket arbetstid som läggs på uppgifter och kundtid.

 

SCHEMA

I Mobil Omsorg görs schemaläggning utifrån kundbehov, arbetstidsregler, medarbetarens kompetens och tjänstgöringsgrad.

Om du planerar för ett boende stödjer schemaläggningen en samordnad bemanning för alla boendets avdelningar. Detta för att säkerställa en effektiv och flexibel användning av verksamhetens resurser.

Systemet underlättar även förfrågan till och bemanning av vikarier och timanställda.

 
 
 
digitalsignering_mobil.png
arbetstidsregistrering.png

ARBETSTIDS-REGISTRERING

Med hjälp av en surfplatta på väggen kan medarbetaren enkelt registrera start- och sluttid på sitt arbetspass. Arbetspasset kan sedan attesteras av ansvarig chef och användas som underlag till löneutbetalning.

Integrationer finns till alla lönesystem som stödjer filformatet PAXml samt till Visma Lön.

Mobil Omsorg hjälper verksamheten att samplanera individens HSL- och SoL-insatser för att ge medarbetaren en helhetsbild av uppdraget för individen.

De delegerade HSL-insatserna planeras genom att ansvarig sjuksköterska lägger en plan som sedan planeras ut i den dagliga planeringen.

Medarbetaren signerar givandet med eller utan avvikelse och sjuksköterskan kan direkt följa upp givandet i den digitala signeringslistan och hantera eventuella avvikelser.

Mobil Omsorg ger även sjuksköterskan stöd i att administrera delegeringar som sedan syns i planeringsverktyget för att säkerställa att medarbetare med rätt kompetens finns på plats för att utföra insatserna.

DIGITAL SIGNERING

ikon_dokumentation_darkblue_L.png

DOKUMENTATION

I Mobil Omsorg finns en helintegrerad dokumentationsmodul för dokumentation av uppdraget utifrån SoL, HSL och LSS. Modulen är utformad för att ge medarbetaren ett användarvänligt, enkelt och säkert sätt att dokumentera och följa upp händelser i journalen. Dokumentationen kan skrivas och läsas i mobiltelefonen för att möjliggöra ett individnära arbetssätt. Dokumentationsmodulen i Mobil Omsorg lever upp till de krav gällande informationssäkerhet som finns reglerade i Patientdatalagen och GDPR. 

LARMINTEGRATION

Mobil Omsorg kan integreras till trygghetslarmet så att de larmbesök som utförs i larmsystemet automatiskt förs över till Mobil Omsorg och visas tillsammans med kundens övriga besök. På så sätt får verksamheten en helhetsbild av hur uppdraget har utförts hos en kund och detta blir ett underlag till kommande revideringar av genomförandeplanen för den aktuella kunden.

KAMERATILLSYN

I Mobil Omsorg finns stöd för att utföra insatser med hjälp av trygghetskamera. Trygghetskameran installeras i lägenheten och kan antingen användas som en del av utförandet av planerade omsorgsinsatser eller som en del av trygghetslarmet.

Trygghetskamera används i syfte att inte störa kundens nattsömn i onödan och kan bidra till att öka tryggheten hos kunden och minska oro. För verksamheten innebär trygghetskameran att medarbetarens tid och kompetens på ett bättre sätt kan användas där den behövs bäst.

 

INTEGRATION

Mobil Omsorg är integrerat med många andra system och antalet ökar kontinuerligt. Målet är att förenkla användandet, minska dubbelarbetet och ge bättre överblick i omsorgen. Integrationer finns mot verksamhetssystem som Pulsen Combine och ParaSol samt schemasystem som Time Care, Medvind och Heroma. För larm och kameratillsyn arbetar vi med partners, bland andra Everon. Det går också att skicka lönefiler till de vanliga lönesystemen.

 

MEDDELANDEFUNKTION

I Mobil Omsorg är det lätt att kommunicera med samordnare och övriga medarbetare, både via röstsamtal och chatt. Man väljer om man vill skicka meddelanden till en enskild person eller hela/delar av gruppen.

 

UPPFÖLJNING

I Mobil Omsorg skapas en mängd data som kan användas för verksamhetsutveckling, bättre planering och kvalitetskontroll. Det finns 20 dynamiska rapporter som väl täcker de vanliga uppföljningarna av nyckeltal som kontinuitet, avvikelser och utförd tid kontra beviljad. Det går också att beställa kundspecifika rapporter.

LÄRANDE

Mobil Omsorg innehåller de verktyg som behövs för att alla kan programmet och får hjälp när det behövs. Nya kunder får utbildning som leds av Joliv, där ingår handledd start och löpande uppföljning.

Utbildningsprogrammet Joliv Academy innehåller webb-kurser som visar funktioner och kräver gensvar från användaren. Den innehåller även filmer som visar appen för medarbetare samt system som registrerar vem som genomfört vilken webb-kurs.

 
 

Kontakta oss

så berättar vi mer

Tack! Meddelande skickat.